گوگرد گرانول

با درصد خلوص بالا

با درصد خلوص بالا

با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی،  بعد از دهه 70 روش تولید گوگرد  توسعه یافته که و بنام فرایند گرانوله شناخته شده است. فرایند گرانوله کردن با افزایش سایز گوگرد جهت انتقال گوگرد مذاب به گرانولهای جامد کروی سنگین انجام میگردد. ذرات کوجک گوگرد (دانه ها) به انتهای مخزن برده میشوند و با اسپری گوگرد مذاب روی آن به سمت مخزن تخلیه حرکت میکند. هر پوشش جدید پس سرد شدن لایه قبلی ایجاد می شود. با تکرار این عمل، تشکیل پیوند و سپس سرد شدن پوششهای متوالی، افزایش حجم و وزن دانه ها صورت می گیرد تا اینکه به اندازه مطلوب (قطر 1 تا 6 میلیمتر) میرسند. در فرایند غربال شدن گرانولهای کوچکتر از گرانولهایی با اندازه مورد نظر جدا میشوند و این دانه های کوچکتر دوباره به ظرف برگردانده میشوند.